Bản đồ mỹ phước 3 được phân lô chi tiết và chuẩn quy hoạch 1:500 quy hoạch chi tiết từng khu Dân Cư và Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3

Bản Đồ Mỹ Phước 3 được chia làm nhiều khu như: Khu L, Khu J, Khu K, Khu H, Khu I, Khu F, Khu H. Mỗi khu có giá trị và đặt điểm riêng. Đây là vị trí từng khu.

Bản đồ quy hoạch mỹ phước 3 khu L

Bản Đồ Quy Hoạch Mỹ Phước 3 Khu J

Bản Đồ Quy Hoạch Mỹ Phước 3 Khu K

Bản Đồ Quy Hoạch Mỹ Phước 3 Khu I

Bản Đồ Quy Hoạch Mỹ Phước 3 Khu H

Bản Đồ Quy Hoạch Mỹ Phước 3 Khu G

Bản Đồ Quy Hoạch Mỹ Phước 3 Khu F