BẢNG KÝ GỬI BẤT ĐỘNG SẢN

Chúng tôi nhận mua và kí gửi đất, ngoài ra chúng tôi đang có một lượng khách hàng đang muốn mua đất. Anh chị có thể bán, kí gửi đất cho công ty chúng tôi. Anh chị gửi vị tri, sổ và giá anh chị cần muốn bán cho chúng tôi.