Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—— ooo —

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI

BĐS Môi giới thuộc dự án

Số : …………. / HĐMG / VN- ………………………..

 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự và Luật kinh doanh Bất động sản của nước CHXHCN Việt Nam
 • Căn cứ Giấy chứng nhận QSDĐ , QSHNƠ & TSKGLVĐ ; HĐMB số :…………………………………
 • Căn cứ bản vẽ phân lô đã được hai bên xác nhận
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các Bên

Bình Dương , ngày ….. tháng ….. năm 20 ………. , chúng tôi gồm :

BÊN A : CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC VIỆT LAND

Địa chỉ : …………………………………………..

MST : …………………………………………..

Điện thoại :

Đại diện bởi : …………………………………………..

BÊN B

Ông / Bà :…………………….Năm sinh : …………….

CMND :…………………… ..Số Điện thoại : ……….

Địa chỉ :…………………………………………………

Hai Bên thống nhất ký hợp đồng môi giới Bất động sản là Căn Nhà / Nền đất Căn hộ ( sau đây gọi tắt là BĐS ) với những nội dung sau :

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1 Bên B đồng ý giao và Bên A đồng ý thực hiện dịch vụ môi giới bán bất động sản ( “ BĐS ” ) thuộc dự án : …………………………………………………………………………………………………………………………. do Bên B làm chủ .

1.2 Đặc điểm của BĐS và giấy tờ pháp lý về BĐS này được mô tả như sau :

Loại bất động sản : ……………………………………….

Địa chỉ : ……………………………………………………….

Giá gửi bán : ………………………………………………..

Ký hiệu BĐS theo sơ đồ phân lô đính kèm ) : ……

Giá gửi bán BĐS bao gồm các khoản : phí môi giới ; phí dịch vụ pháp lý ; phí công chứng và khoản thuế nêu tại Điều 2 Hợp đồng này như sau ( ** ):

1.3 Thời gian thực hiện công việc : …….……………. ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng này .

1.4 Nội dung công việc :

 • Sữ dụng dịch vụ pháp lý do bên A cung cấp
 • Bên A được phép thay mặt Bên B ký hợp đồng đặt cọc với Bên C ( Bến C là khách mua BĐS do Bên A giới thiệu)
 • Bên A được thay mặt Bên B tạm nhận khoản tiền đặt cọc .
 • Bên A thông báo cho Bên B về việc ký Hợp đồng đặt cọc và thời gian ký hợp đồng chuyển nhượng công chứng cho Bên C.

ĐIỀU 2 : CÁC KHOẢN PHÍ

Bên B có trách nhiệm thanh toán các khoản phí sau :

2.1 Phí môi giới 2 % giá bán BĐS : “Nếu chủ đất tự bán” thì không phải thanh toán khoản phí này.

2.2 Phí dịch vụ pháp lý : 2.000.000 đ ( Hai triệu đồng )/BĐS

2.3 Thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng lô đất:

2.5 Thanh toán tiền môi giới cho Bên A ngay khi ký hợp đồng đặt cọc mua bán

2.6 Lệ phí công chứng (căn cứ theo biên lai thu tiền của VP Công Chứng): Tầm 400k

2.7 Các loại thuế phí liên quan trong quá trình chuyển nhượng: Xác nhận TTBDS tầm 49k/Năm – Trích lục tầm 250k

Dịch vụ pháp lý bên A cung cấp bao gồm:

 • Nhận cọc thay giúp chủ đất và mang đến cho chủ đất.
 • Hổ trợ chủ đất thủ tục Xác nhận tình trạng BĐS; Trích lục bản vẽ hiện trạng BĐS
 • Hổ trợ chủ đất đi ký hợp đồng công chứng “ Kể cả khi chủ đất tự bán”
 • Hổ trợ Kê khai và đóng thuế phí hộ cho các bên (Thuế thu nhập cá nhân và lệ phí công chứng Bên B chịu , lệ phí trước bạ bên C chịu ).
 • Xác nhận vị trí địa lý chính xác: Chỉ vị trí chính xác giúp chủ đất.
 • Giao Biên nhận đăng bộ của VPĐKĐĐ/GCNQSDĐ/Nhận GCNQSDĐ&TSKGLVĐ/Hợp đồng & Phụ lục Hợp đồng (Do CĐT) phát hành cho Bên C tại Văn phòng đăng ký đất đai tinh Bình Dương hoặc Văn Phòng của Bên A.

 

ĐIỀU 3 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1 Trách nhiệm của Bên A :

 • Bên A chủ động tổ chức các hoạt động quảng cáo , tiếp thị , trực tiếp hướng dẫn , thuyết minh , đưa khách hàng đến khảo sát hiện trường của BĐS gởi bán.
 • Thường xuyên báo cho chủ đất biết về tình trạng khách và phối hợp với chủ đất để bán đất cũng như giải quyết những vướng mắc phát sinh.

3.2 Trách nhiệm của Bên B :

 • Chịu trách nhiệm ký Hợp đồng chuyển nhượng hoặc ủy quyền công chứng cho Bên C theo hợp đồng đặt cọc
 • Có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí và thuế liên quan. Trường hợp chủ tự bán thì chỉ thanh toán phí sữ dụng dịch vụ của bên A
 • Cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận trong Hợp đồng này. Nếu Bên B không ký công chứng chuyển nhượng cho Bên C theo đúng thời hạn nêu tại Hợp đồng đặt cọc hoặc đổi ý không bán khi Bên A đã tiến hành nhận cọc của Bên C thì phải bồi thường cho Bên C theo quy định ghi trên Hợp đồng đặt cọc mà Bên A đã ký với Bên C.

Hợp đồng được lập thành 02 bản. Mỗi Bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký .

 

                                                       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                          BÊN B