CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

………………………………………………………………..

THỎA THUẬN HỢP TÁC KINH DOANH

Số: ……./HDHTKD

–    Căn cứ Bộ Luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005

–   Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

–   Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên.

 Chúng tôi gồm có:

 1. CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC VIỆT LAND (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Người đại diện:  Ông Trần Đức Huỳnh          Chức vụ: Giám Đốc

Trụ sở:  Góc 5A23 Tây Nam. P. Thới Hòa. TX. Bến Cát. Tỉnh Bình Dương

Điện thoại:  0981504888

 1. Ông : ………. (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Sinh Ngày: ………………………………… Nơi Sinh: ……………………………

CMND: ……………… Ngày Cấp: ………………Nơi Cấp: ………………………

Điện thoại: ……………………….

 Cùng thoả thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh này với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1.  Mục tiêu và phạm vi  hợp tác  kinh doanh

Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác những mục tiêu sau:

 1. Xây dựng và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.
 2. Phấn đấu đạt mục tiêu Công Ty đề ra.
 3. Xây dựng và Giữ gìn uy tín cho Công Ty theo định hướng của công ty

 Điều 2.   Ban điều hành hoạt động kinh doanh

 • Ban điều hành hoạt động kinh doanh sẽ do Cty TNHH Việt Land điều hành và hướng dẫn.

Điều 3.  Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Quyền Công Ty:

 • Mọi thông tin về khách hàng và sản phẩm đến Công ty (phát sinh từ Công ty) đều là tài sản của công ty. ( Trừ những khách hàng bên B đã hẹn trước )
 • Lựa chọn sản phẩm và định giá sản phẩm để chào bán.
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh khi bên B có dấu hiệu hoặc gây ảnh hướng nghiêm trọng đến uy tín và vị thế của công ty.

Nghĩa vụ:

 • Chịu trách nhiệm mọi cơ sở vật chất hỗ trợ cho Bên B hoạt động kinh doanh.
 • Đào tạo và huấn luyện bên B hoạt động theo định hướng của công ty
 • Chấp hành đúng thỏa thuận và nguyên tắc đã ký kết hợp tác với bên B.
 • Hổ trợ Marketing: …. Tr/tháng

Điều 5.  Quyền và Nghĩa vụ của bên B:

5.1 Quyền môi giới:  Bên B phát sinh giao dịch trong đó có:

 • Môi Giới Thành Công         : Lợi nhuận bên B     : 50%
 • Bán Hàng Cty                     : Hoa Hồng                 : 100%
 • Giao hàng cho Cty : 10tr/ Sản Phẩm + Độc quyền bán.

Ghi chú: ( Thời gian tập trung bán hàng: Chỉ những sản phẩm phát sinh trong lúc bán hàng mới giao qua công ty: Mọi thời gian tập trung vào công tác bán hàng)

5.2 Quyền đầu tư:

Bên B có quyền góp vốn đầu tư kinh doanh sinh lợi nhuận cùng sản phẩm công ty. Lợi nhuận được chia theo cổ phần dựa vào khả năng góp vốn của mỗi sản phẩm.

5.3 Nghĩa vụ

 • Bên B có nghĩa vụ xây dựng và giữ gìn uy tín lẫn vị thế của Công Ty với khách hàng và các đối tác làm ăn kinh doanh.
 • Bảo mật tất cả thông tin từ phía công ty theo chính sách bảo mật thông tin.
 • Mọi hoạt động kinh doanh của bên B đều liên quan đến Công Ty nhằm xây dựng – giữ gìn uy tín vị thế cho cá nhân Bên B lẫn Cty.
 • Mọi hoạt động kinh doanh và ứng xử kinh doanh đều dựa trên nguyên tắc nhằm nâng cao uy tín và vị thế của cả hai.
 • Mọi giao dịch mua bán Bất Động Sản đều thông qua Cty.

Điều 6Chính sách bảo mật thông tin.

 Để đảm bảo tính xây dựng và giữ gìn uy tín và vị thế của công ty thì có các thông tin cần bảo mật sau:

 1. Thông tin về cách điều hành và điều phối hoạt động và nhân sự trong công ty.
 2. Thông tin về khách hàng và sản phẩm phát sinh từ phía công ty.
 3. Thông tin về nguồn lực tài chính , nguồn lực nhân sự và các mối quan hệ cho bên thứ ba.

Điều 7Chính sách thưởng hỗ trợ xây dựng uy tín và vị thế công ty.

 • Mọi hoạt động kinh doanh và xây dựng thương hiệu của bên B nhằm nâng cao uy tín và vị thế công ty đều được ghi nhận và xét thưởng xứng đáng.
 • Hỗ trợ công ty đạt được mục tiêu đề ra đều được cân nhắc và trọng dụng.

* Mục tiêu công ty và chính sách thưởng được công bố cùng với mục tiêu công ty.

Điều 8.  Điều khoản chung :

9.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

9.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.  Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng 100% giá trị ký quỹ.

Trong quá trình  thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

9.3. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh.

9.4 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

Điều 9.  Hiệu lực Hợp đồng

10.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.

10.2. Hợp đồng này gồm 0 (bốn) trang không thể tách rời nhau, được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.